نجوای دل

قلم بر محور دل در سیر و جستجوست آنچه بر دل می نشیند بر میگزیند و یه دلهای مشتاق می نمایاند تا بلکه ارتباط دلها را اسباب پاسداشت و حرمت جایگاه دل گرداند

نوای دل

ای نام تو بهترین سرآغاز   نشنوازنی کآن نوای بینواست         بشنوازدل کآن حریم کبریاست نی بسوزد تل خاکسترشود            دل بسوزدخانه دلبرشود
/ 1 نظر / 31 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست