سوء ظن

هیزم شکن صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده.
شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت.
متوجه شد همسایه اش در دزدی مهارت دارد مثل یک دزد راه می رود مثل دزدی که می خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ میکند.
آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض کند و نزد قاضی برود.
اما همین که وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد.
زنش آن را جابه جا کرده بود.
مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت: و دریافت که او مثل یک آدم شریف راه می رود حرف می زند و رفتار می کند.»

 

امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر

ای مالک! 

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن

               شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

/ 3 نظر / 35 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز دل[گل] زیبا بود و آموزنده متشکرم ما گرفتار شک و تردیدیم در شبی تیره تر ز ظلمت محض لحظه ای مرا به حال خودم ، وامگذار یاریم کن تو ای حقیقت محض

بسوی نور

سلام استاد عزيز طبق معمول درستان اموزنده بود حکايت زندگيمان است همانطور که ميگويندانسان سه راه دارد راه اول از انديشه مي‌گذرد، اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد اين تلخ‌ترين راه است. ايام بکامتان[گل]