پائیز و بوی مدرسه ...

پائیز و بوی مدرسه ...
چرا قدیما پائیز بوی مدرسه می داد و مدرسه بوی عشق و امید و...
دنیائی از خاطره ها که هیچگاه در دورانهای بعدی زندگی
به فراموشی سپرده نمیشدند
چرا قدیما بچه ها برای فرارسیدن پائیز و بازگشائی مدرسه
روزشماری میکردند و در تدارک لباس نو، کتاب نو و دوستان نو
و مدرسه نو باهم رقابت میکردند...
و چرا در این دوران پائیز و مدرسه طعمی از آن دوران را
به مذاق دانش آموزان و معلمان این دوران نمی رساند
من در این باره از میان دلائل عدیده ای که میتوان برشمرد به پاره ای
از آن دلائل بیشتر قائلم که در آن دوران تعطیلات تابستانی
فصل کار اجباری و کمک به خانواده ها (و بقولی دوران پدر سالاری)
برای دانش آموزان بود و لذا بازگشائی مدرسه فصلی برای خلاصی از کار های
طاقت فرسای تابستان را میگشود و پائیز و مدرسه گوئی بوی بهشت
موعود را به مشام میرسانید و یا جایگاه اجتماعی معلم بیشتراز این دوران
به شغل انبیا ....نزدیک بود اما در این دوران ( بقولی دوران فرزند سالاری )
که این مختصات برعکس گردیده خوتان قضاوت کنید....

/ 0 نظر / 117 بازدید