بعثت

پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می‌رسد

 آب سیاه درمرو کآب حیات می‌رسد

نوبت عشق مشتری بر سر چرخ می‌زند

بهر روان عاشقان صد صلوات می‌رسد

جمله چو شهد و شیر شو وز خود خود فقیر شو

زانک ز شه فقیر را عشر و زکات می‌رسد

رحمت اوست کآب و گل طالب دل همی‌شود

جذبه اوست کز بشر صوم و صلات می‌رسد

در ظلمات ابتلا صبر کن و مکن ابا

کآب حیات خضر را در ظلمات می‌رسد

/ 2 نظر / 42 بازدید
ماندان

جاء الحق ... مبعث،روز برانگیختن خردهای دفن شده در تابوت خرافه گرایی و جهل پیشگی و روز تولد عاطفه های زخمی شده در رقص شمشیر های تعصب است این روز بر شما مبارک