آموزه هائی از زرتشت

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بناکردی؟ 

فرمود چهار اصل: 
 
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم

2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم

3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم

4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

/ 2 نظر / 4 بازدید
ایوار

سلام دوست عزیزم جالب بود و مثل همیشه تازه تا حالا نشنیده بودم سپاس [گل]

مهدیه

نتوانسم ننوشته بروم راستش! تامل برانگیز بود و سخت نیکو این سخنان. ممنونم . همین