تاریخ حیات...(1)

شاید بتوان "سرگذشت مردمان را در ازمنۀ تاریخی " تعریف اولیه ای از تاریخ دانست که به ذهن هر کسی خطور مینماید  ، اما واکاوی دقیقتر این تعریف و مؤلفه های دخیل دراین سرگذشت ها روزنه های دیگری از " چرائی و چگونگی " شکل گیری آن را به ذهن نزدیک سازد .

در مطالعه تاریخ طبیعی حیات موجودات زنده اعم از نبات و حیوان و انسان یک اصل قابل پذیرش ، مورد توافق همه آگاهان این علم واقع گردیده که از آن به عنوان " اصل تنازع بقا " یاد میگردد و مفهوم و معنای اجمالی آن این است که همۀ موجودات زنده برای ادامه حیات و دسترسی بهینه به انرژی مورد نیاز حیات خویش ، ناگزیراز داشتن نوعی فعالیت اند که از آن با عنوان  "رقابت " یاد میگردد .

اما این رقابت گاه چنان تنگ وفشرده میگردد که به دلیل کمبود منابع انرژی و به ناچار به صورت " تنازع برای بقا " موجبات حذف عده ای از صحنه حیات فراهم میگردد تا در نتیجه ، بقای عده ای دیگر امکان پذیر گردد لذا درتداوم این روند پدیده " تنازع بقا " ویا درگیری و نزاع ، برای ادامه حیات اجتناب ناپذیر است .

این موضوع  که درعالم حیوانات و حتی نباتات امری طبیعی و ناگزیرقلمداد میگردد ،  درنتیجۀ یک سیر طبیعی ، تداوم حیات اینگروه از موجودات را برای شکل گیری تاریخ طبیعی حیات آنان امکان پذیر میسازد .

اما سؤال اساسی که در همین رابطه به ذهن می آید این است که آیا شکل گیری و ادامه تاریخ حیات انسانها نیزاز این قاعده تبعیت مینماید.

پاسخ دقیقتر به این سؤال را در شرایطی میتوان داد که تأثیر و دخالت عامل و عنصرمتمایز کننده انسان از حیوان و نبات یا همان قوه تدبیروتفکر( که از آن با تعابیری چون اندیشه و عقل و دیگر مؤلفه های تابعه آن از قبیل اخلاق و یا فضائل اخلاقی یاد میگردد ) مورد مطالعه و بررسی واقع گردند .

با لحاظ نمودن این وجه تمایز میتوان تفاوت های تاریخ حیات آدمی را از سایر موجودات ذیحیات بررسی و بازشناسی نمود و نشان داد که در هر مرحله و شرایطی از تاریخ حیات انسان که بکارگیری این عنصرمتمایز کننده ( قوه تفکرو تعقل و مشتقات تابعه آن) در ارتباط  و تقابل عمل زندگی اجتماعی بشردخیل بوده ، تاریخ حیات بشری از سایر موجودات ، متمایز و در غیر اینصورت  وجوه تشابه موضوع تاریخ حیات انسان و حیوان را به ذهن متبادر میسازد . (1)

--------------------------------------------------

(1)- ادامه مطلب در پست بعدی   

/ 1 نظر / 5 بازدید
بسوی نور

سلام به استاد عزيز وبزرگوارم اولا پيشاپيش سال نو را بشما تبريگ بگويم واز پروردگار رحمتگر ميخواهم انچه راکهخواهانيد بشما عطا کندواما در باب مسئله جنابعالی ميدانيد در طول تاریخ فلسفه نیز تعاریف گوناگونی در ھر مرحله از تاریخ درباره انسان ارائه شده است: انسان بعنوان حیوان ناطق ، حیوان سیاسی ،حیوان دو پا ، حیوان صنعتگر ، ، حیوان عاشق ، حیوان دیوانه ، حیوان ظالم ، حیوان ھمه چیز خوار ، حیوان عصیانگر ، حیوان کافر ،حیوان مضطرب ، حیوان اجتماعی ، حیوان آرمانگرا ، حیوان خود- پرست و حیوان خود- آگاه. حیوان مقلّد و غیره .ھمه این تعاریف به مثابه تعریف وجھی از انسان است که ھر یک در مرحله ایی از تاریخ به عرصه ظھور رسیده است و جمعاً درست است ولی ھنوز کامل نیست .انسان به میزانیکه درباره حق وجود خود شناخت ندارد این امتیاز الھی را درک نکرده و دچار سرگردانی و سؤ تفاھم شده و چه بسا بر علیه خالق خود قیام می کند و لذا صفاتی چون مجنون عصیانگر و خود- برانداز را بارز نموده است که حاصل خود- نشناسی می باشد . تا ديدار ديگر شما را به حضرت حق ميسپارم سلامت و برقرار باشيد[گل]