نیاز های پایه و نیازهای عالی در انسان

رابطه سلسله مراتب نیاز های انسانی "از دیدگاه آبراهام مزلو" و " صف مرغ" به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد درلحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغازمی‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازهابه همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند .
مزلو عقیده داشت که این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمده‌ای در رفتار انگیزشی دارند. نیازهای فیزیولوژیکی امنیتی، اجتماعی و احترامی به نام *نیازهای کمبود *یا *نیازهای کاستی *( Deficiency needs ) هستند، به این معنی که این نیازها به دلیل محرومیت به وجود می‌آیند. برآورده کردن این نیازهای سطح پائین‌تر به منظور اجتناب ازاحساسات یا پیامدهای ناخوشایند اهمیت دارد.
مزلو بالاترین سطح هرم نیازها را *نیازرشد * می‌نامد. نیازهای رشد به دلیل کمبود یا محرومیت
از چیزی به وجود نمی‌آیندبلکه زائیده تمایل رشد از سوی یک فرد هستند.مى توان سلسله مراتب نیازهاى مزلو را چون نردبانى پنداشت که باید پیش از رفتن به پله دوم پاى خود را روى پله اول
و پیش از پله سوم، روى پله دوم گذاشت، الى آخر. از این رو، پایین ترین و نیرومندترین نیاز، باید پیش از بروز نیاز طبقه دوم برآورده شده باشد و سلسله مراتب به همین ترتیب پیش برود تا پنجمین یانیرومندترین نیاز، یعنى تحقق خود ، پدیدار شود.
بدین ترتیب، شرط اولیه دست یافتن به تحقق خود، ارضاى چهار نیازى است که در سطوح پایین تر این سلسله مراتب قرار گرفته اند. به دیگر سخن، تحقق خود (خودشکوفایى) عالى ترین سطح سلسله مراتب مزلو است، اما مرتبه اى است که او احساس مى کرد که معدودى از انسان ها،
براساس شالوده اى استوار، به آن رسیده و در آن متمکن شده اند. با توجه به اینکه در الگوى مزلو، هر مرحله به مرحله قبلى وابسته است، هر فرد باید در هرمرحله جدید از زندگى
خود، تا اندازه اى این نیازها را از نو ارزیابى کند .

و حال یک سؤال : به نظر شما مردمی که در عکس می بینید در کجای این طبقه بندی جای دارند؟ چه کسانی می خواهند و به نفع چه کسانی است که مردم یک جامعه در پایین ترین سطح و قاعده این هرم درگیر برآوردن ابتدایی ترین نیاز های مشترک بین انسان و حیوان باشند ؟حتما ً خود حدس می زنید که تصویر ، توزیع مرغ به نرخ مصوب را نشان می دهد. و به راستی که ، مردم تحقیر شده ای که حقارت را خود به جان می خرند مؤید این حقیقت تلخند که :
*ترس از نداشتن انسان را به بردگی می کشاند*

/ 1 نظر / 127 بازدید
ماشا

سلام دوست دیرین من. مردم ما هنوز در قاعده هرم مازلو هستند باید زمان بسیار بگذرد بر این قوم تا بدانند و درک نمایند. باید صبور بود. به دیدارم بیا.