گرت قصد قربت است در کوی دوست

به عرفان جوی که قربان هم از اوست