علم به ما روشنائی وتوانایی می بخشد و ایمان عشق وامید وگرمی
علم ابزار میسازد و ایمان مقصد
علم سرعت می دهد و ایمان جهت
علم توانستن است و ایمان خوب خواستن
علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد
علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون
علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازدعلم وجود انسان را به صورت افقی گسترش میدهد و ایمان بشکل عمودی بالا می برد
علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز
علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است ، علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح
علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس
هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان ، علم امنیت برونی و ایمان امنیت درونی
علم درمقابل هجوم بیماریها،سیلها،،زلزله ها،طوفان ها ایمنی می دهد
و ایمان در مقابل اضطراب ها،تنهائیها احساس بی پناهیها وپوچ انگاری ها
علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را باخودش

با اینهمه نه علم می تواند جانشین ایمان گردد و نه ایمان جانشین علم، تجربه های تاریخی نشان داده است که جدایی علم و ایمان خسارتهای غیر قابل جبران به بار آورده است. ایمان را در پرتو علم باید شناخت،ایمان در روشنایی علم از خرافات دور می ماند.