مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو - یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو