از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بناکردی؟ 

فرمود چهار اصل: 
 
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم

2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم

3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم

4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم