بوی باران، بوی ســبزه، بوی خاک                                    
 
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک                      
 
آسمان آبی و ابر سپید                                              
  برگهای سبز بید                                       
              
 
عطر نرگس، رقص باد              
 
نغمه شوق پرستوهای شاد                              
  خلوت گرم کبوترهای مست
...                                  

  نرم نرمک میرسد اینک بهار 

  خوش بحال روزگار                    

  خوش بحال چشمه‌ها و دشتها

خوش بحال دانه‌ها وسبزه ها

خوش بحال غنچه های نیمه باز                                  

خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز                 

خوش بحال جام لبریز ازشراب 

خوش بحال آفتاب                                                            .   

                  ای دل من گرچه در این روزگار          

جامۀ رنگین نمی‌پوشی به کام 

باده رنــــــگین نمی‌بینی به جام                               
نقل وسبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می‌باید تهی است؛      

       

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم 

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب 

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم ازبهار

گرنکوبی شیشه غم را به سنگ                                   

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

                     (فریدون مشیری)