دیدن همیشه خوب است

خواه دیدن آن زیبا یی ها باشد

خواه دیدن این زیبایی ها

شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از این هم ویران تر باشد


شاید پای پوشی که با آن می خواهیم در صراط مستقیم قدم بر داریم از این هم کهنه تر باشد

cid:2.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف تر باشد

cid:3.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید باری که بر دوشمان است از این هم سنگین تر باشد

cid:4.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید صفای کودکیمان را اینجا ، جا گذاشته ایم

cid:5.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید خانه آخرتمان از این بدتر است

cid:6.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید مردم نتوانند از پشت شیشه های غبار گرفته ی ماشین هایشان ، زیبایی و طراوت نوجوانیمان را ببینند

cid:7.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

شاید آنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تر بود

cid:8.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

و شاید کودکی و پیریمان را اندوهی چنین فرا گرفته باشد

cid:9.1942770959@web50901.mail.re2.yahoo.com

چشمها را باید شست