سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پائیز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پرازخاطرات ترک خورده ایم

اگرداغ دل بود ، مادیده ایم

اگرخون دل بود، ماخورده ایم

اگر دل دلیل است ، آورده ایم

اگرداغ شرط است ، مابرده ایم

اگر دشنه دشمنان ، گردنیم

اگرخنجردوستان ، گرده ایم

گواهی بخواهید ، اینک گواه

همین زخم هائی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سربه زیر

ازاین دست عمری به سر برده ایم

            ( زنده یاد قیصرامین پور)