سیر و گردش در زمین و سرزمینهای دور و نزدیک که امروزه از آن با عنوان گردشگری و یا به تعبیرامروزین "توریسم "یاد میگردد میتواند بنا به قصد و هدف گردشگر و یا سیر کننده در زمین دستاورد ها و آثار قابل توجهی به همراه داشته باشد و از منظر و ابعاد مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف نیز قابل مطالعه است که برجسته ترین و شاید با نمود ترین آن با عنوان صنعت توریسم با رویکرد تامین منابع اقتصادی و مالی بودجه و درآمد سالانه کشورها جایگاه قابل توجهی را بخود اختصاص داده است هرچند این جایگاه در کشور ما با محدودیت و معضلات معتنابهی مواجه است که موضوع مورد بررسی این مطلب نیست و دراینجاذکر دیدگاه و نظرات شخصی نگارنده در خصوص پاره ای مسائل مرتبط با عنوان مطلب مورد نظر است که حاصل سیر و سفری به برخی بلاد خارج از کشور ( اروپا ) است که از نظرگاه دست اندرکاران فعلی گردشگری با عنوان " بلاد غیر مسلم " از آن یاد میگردد .!


شاید تفاوتهای مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و طبیعی کشور ایران را با کشور های اروپائی همگان کم و بیش شنیده اند اما در نوع برداشت و قضاوت در خصوص چرائی و چگونگی این تفاوتها نظرات متفاوتی داشته باشند که در اینجا مجال پرداختن به شاخص ها و منابع مطالعاتی این تفاوتها نیست بلکه در یک نظر اجمالی توضیح این نکته است که به زعم و گمان بعضی قاره اروپا بلحاظ بهره مندی از موقعیت جغرافیائی و شرائط آب و هوائی برتر و ممتازش زمینه برتری در سایر زمینه ها را نیز بدست آورده است .


در یک نگاه اجمالی میتوان غیرواقعی بودن این نظر را دریافت ، چراکه با نگاهی منصفانه به میزان عمران و آبادانی حاصل از کار و تلاش بی وقفه چندین نسل در این سرزمین میتوان پی برد که با بهره گیری از تدبیر بهینه امور و بکمک پیشرفته ترین تکنولوژی که آنهم میتواند محصول تدبیر و تحقیق بی وقفه باشد ، این سرزمین آباد نه تنها به تخریب و اتهدام نکشیده بلکه زمینه استفاده بهینه از منابع آن برای ساکنین آنها بگونه ای فراهم گردیده که بعنوان الگوئی جذاب  نظر ساکنین سایر نقاط کره زمین را به خود معطوف نموده است که درمطالب بعدی به پاره ای موارد مرتبط خواهیم پرداخت .