ای نام تو بهترین سرآغاز

 

نشنوازنی کآن نوای بینواست         بشنوازدل کآن حریم کبریاست

نی بسوزد تل خاکسترشود            دل بسوزدخانه دلبرشود