تازه جوانی زسر ریشخند

گفت به پیری که کمانت به چند؟!

پیر بخندید و بگفت؛ای جوان!

چرخ تو را نیز دهد رایگان...!