آینه یا دوربین ؟

آیا فرقی میکند ، مگرهردو وسیله نمایش نیستند نمایش و یا باز تاب آنچه و آنکه برآنها تحمیل میگردد .......... آری فرق میکند چنانچه این تفاوتها را درکار این دو وسیله لحاظ نمائیم :

·        آینه در انجام نمایش محدودیت دارد و فقط چهره مخاطب رابرای خود او باز تاب میدهد

·        اما دوربین چنین محدودیتی را ندارد و میتواند چهره مخاطب را برای دیگران هم به نمایش بگذارد

·        آینه در نمایش واقعیت صداقت دارد و آنچه را میبیند به همان کیفیت نشان میدهد

·        اما دوربین صداقتش در اختیار خودش نیست و به نیت کاربرش وابسته است

·        برآینه میتوان تصویر دلخواه را تحمیل کرد اما بر دوربین میتوان هم تصویردلخواه و هم تفسیر دلخواه را تحمیل کرد

دوستداران آینه و دوستداران دوربین

·        معمولاً آینه ها با زنان رابطه بیشتری دارند و لذا زنان از دوستداران وفادار آینه اند

·        معمولاً دوربین ها با مقامات رابطه بیشتری دارند و لذا مقامات به دوربین علاقۀ  پایدار تری دارند و گوئی مقام بدون دوربین را نمی پسندند و یا به تعبیری بدون دوربین هویتی برای مقام خود قائل نیستند یعنی مقام بی دوربین مساوی است با آدم بی مقام یعنی هیچ ولذا میتوان از چنین مقامی از قول سعدی صاحب سخن پرسید : ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ / از توشه چه داری وقت بسیج