گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوند
که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برند.
پرتاب سنگ کودکی بازیگوش می تواند یادآور پرواز باشد.
کاش سنگی هم به ادمها می خورد که بدانند اسمانی
هم هست 
پرواز و آسمان را بخاطر بسپار...