یا مقلب قلب من در دست توست

یا محول حال من سرمست توست

کن تو تدبیری که دراین نوبهار

سال ما بهتر شود از سال پار