عمری ، پی آرایشِ خورشید شدیم


آمد ظلمات عصر و نومید شدیم

دشوارترین شکنجه این بود که ما

یک یک به درون خویش تبعید شدیم

                         ( شفیعی کدکنی)