راستی کسی پاسخگوهست ؟
در سرزمینی زندگی میکنیم که همگان منتقدند ، همگان ناراحت و ناراضی اند
طالب وضع مطلوبند ، منتقد وضع موجودند ، بدون استثناء ، از رأس تا ذیل
از مافوق تا مادون ....
اما بدتر ازهمۀ اینها اینکه.....
هیچکس مقصر نیست ، هیچکس مسئول نیست
هیچکس بدهکار نیست
و هر نقص و قصوری هم از زبان همگان اعم از
قاصر و مقصر و طلبکار و بدهکار شنیده میشود
داد و فریاد " آی دزد " از همه کس و همه جا بلند است
از مالباخته و جانباخته تا دزد و داروغه .....همه وهمه ...
من که پاک مات و مبهوتم شما چطور ؟
به نظرم باید به زنده یاد سهراب سپهری حق بدهیم که اینچنین گفت :

"من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور ؟
اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت ؟
بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنهانیست ؟ همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد
من که در تردیدم تو چطور ؟
نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت
من که می گویم نیست
گر که هست دلش از کثرت غم فرســـــــوده ست
یا که رنجور و غریــــــــــــــــب
خسته ومانده ودر مانده براه
پای در بند و اســـــــــــــــــــیر
سرنگون مانده به چــــــــــاه
خسته وچشــــــــــــم به راه.....