هنوز هم شریعتی...
سالها پیش در یکی از برنامه های سالگرد زنده یاد دکتر شریعتی مطلبی به نقل از ایشان مطرح گردید که هر چه زمان میگذرد عمق دور اندیشی ایشان بیشتر آشکار میگردد
نقل است دکتر شریعتی چند روز قبل از هجرتش از کشور احساس بیقراری میکند وقتی پدرش ( محمد تقی شریعتی ) علت را جویا میگردد اعلام میدارد احساس میکنم یک اتفاق بزرگ بزودی رخ خواهد داد و آن پیروزی انقلاب اسلامی ایران است ، اطرافیان می پرسند مگر اتفاقی بهتر از این میتوان برای ملت تصور نمود ؟ ایشان در پاسخ میگوید نه در این شرائط چنانچه چنین اتفاقی عملی گردد بزرگترین فاجعۀ قرن است چرا که ما آمادگی نداریم ، کادر سازی نکرده ایم ، هنوز برای وقوع این اتفاق خیلی زود است و ....
آری مردان بزرگ فرا تر از تاریخ اند ....